آگاه اندیشان
اصول کنترل های مهم داخلی
اصول کنترل های مهم داخلی
دسته بندی: حسابرسی
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۶
تعداد بازدید: ۵۸۳
تعداد نظرات: ۰

 به دلیل آنکه درواحدهای تجاری کوچک اصولاامکان تفکیک وظایف بسیارناچیز است، درنتیجه در چنین شرایطی کنترل های داخلی بسیار ضعیف است.

**نمونه ای از روش های کنترل که درواحدهای تجاری کوچک نیز قابل اجرا می باشد به شرح زیر است:

* تمام دریافت های نقدی قطعا ثبت شود.

* کلیه دریافت های نقدی روزانه به بانک واریز شود.

* کلیه پرداخت ها، به استثنای پرداخت های جزئی که از محل تنخواه گردان صورت می گیرد، ازطریق چک انجام شود.

* صورت مغایرت بانکی در پایان هر ماه تهیه شود.

* از فاکتورهای فروش، سفارش خرید و رسید انباردارای شماره سریال چاپی استفاده شود.

* صدورچک در وجه فروشندگان، پس ازحصول اطمینان از مطابقت اقلام فاکتور خرید و رسید انبار انجام شود.

* مانده حساب دفترمعین با حساب کنترل دفترکل درفاصله زمانی معینی (مثلا درپایان هرماه) تطبیق داده شود و در پایان هر ماه صورت حساب مشتریان تهیه و برای آنها ارسال گردد.

* هرماه صورت های مقایسه ای تهیه گردد، بنحوی که هرگونه مغایرت با اهمیت برای هریک از طبقات درآمد و هزینه را نشان دهد.

Acc Learn Center

 

۰

۰

نظرات