آگاه اندیشان
آيا تشكيلات و موسسات غير تجاري موضوع ماده ٥٨٤ قانون تجارت، تاجر محسوب مي شوند؟
آيا تشكيلات و موسسات غير تجاري موضوع ماده ٥٨٤ قانون تجارت، تاجر محسوب مي شوند؟
دسته بندی: حسابرسی
تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۵۱۶
تعداد نظرات: ۰

در پاسخ به اين سوال بايد اين نكته مهم را در نظر داشت كه نام شخص حقوقي ملاك در تشخيص تاجر بودن آن نيست  و بايد ماهيت حقوقي آن بررسي شود (باتوجه به موضوع فعاليت معينه در اساسنامه)و مشخص شود اين شخص حقوقي تشكيلاتي تجاري است يا غير تجاري.

صرف اينكه  سود و تقسيم آن بين اعضا  وجود دارد ملاك نمي باشد زيرا هم در شركت تجاري  و هم در مؤسسات غير تجاري اين اقدام مجاز است.

ملاك اصلي و مهم فعاليت شخص حقوقي است كه در مؤسسات غير تجاري عمل غير تجاري است مثل فعاليت هاي ورزشي و هنري و ادبي و ...

لذا اصل بر اين است كه تشكيلات و مؤسسات غير تجاري موضوع ماده ٥٨٤ قانون تجارت تاجر محسوب نمي شوند.البته اگر اين مؤسسات براي انجام فعاليتهاي غير تجاري خود اقدام به انجام معاملات تجاري نمايند فرع بر فعاليت غير تجاري قلمداد شده و ماهيت آنها را تغيير نمي دهد اما چنانچه اين مؤسسات در عمل  فعاليتهاي تجاري را اصل قرارداده و فعاليتهاي غير تجاريشان تحت الشعاع معاملات تجاري قرار گيرد در واقع به صورت شركت تجاري عملي درنظر گرفته شده و طبق ماده ٢٢٠قانون تضامني تلقي مي شوند و ثبت آنها به عنوان مؤسسه غير تجاري تأثيري در اين وضع و شناسايي ندارد.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات