آگاه اندیشان
پرسش و پاسخ قانون كار موضوع : مأموريت
پرسش و پاسخ قانون كار موضوع : مأموريت
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۷/۵/۰۷
تعداد بازدید: ۳۲۲
تعداد نظرات: ۱

پرسش و پاسخ قانون كار 

موضوع : مأموريت
انجام اضافه كاري در مأموريت ها چه صورت دارد؟ آيا در مأموريت ها مي توان كارفرما را ملزم به پرداخت اضافه كاري به كارگران نمود؟
اجبار كارفرما به پرداخت فوق العاده اضافه كاري به كارگري كه حسب مقررات ماده 46 قانون كار به مأموريت اعزام مي شود و در زمان مأموريت بنابر ماهيت موضوع مأموريت بيش از ساعات عادي كارگاه اشتغال به كار دارد اصولا با عنايت به عدم نظارت كارفرما بر كار كارگر و ساعات كار او و نيز توجه به مسيله ارجاعي بودن كار اضافي به كارگر، فاقد مستند قانوني است مگر اينكه در اين باره در كارگاه عرفي موجود بوده و يا اين كه طرفين در خصوص پرداخت اضافه كاري بيش از انجام مأموريت به توافق رسيده و يا انجام وظيفه كارگر در كارگاه محل مأموريت به نحوي باشد كه كارفرما بر ساعات كار وي نظارت داشته و كار اضافي مستقيما از سوي كارفرما و يا نماينده وي به كارگر مأمور ارجاع شده باشد.

www.agahandishan.com

۰

۰

نظرات