آگاه اندیشان
آزمون انقطاع زماني يا Cut Off
آزمون انقطاع زماني يا Cut Off
دسته بندی: حسابرسی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۳۸۵
تعداد نظرات: ۰

آزمون انقطاع زماني يا Cut Off

لازم به ذکر می باشد میزان مطلوبیت کنترل های داخلی تعیین می کند که چند روز قبل از پایان سال مالی و چند روز بعد از پایان سال مالی را رسیدگی نماییم.

هرچه کنترل های داخلی قویتر باشد ، این فاصله کوتاهتر خواهد شد و در مقابل هر چه کنترل های داخلی ضعیف باشد ، این فاصله طولانی تر خواهد شد.‎
درعمل مهمترین حسابهایی که این آزمون برای آن انجام می شود ، خرید و فروش می باشد. به عنوان مثال حسابرس در آزمون cut off فروش به کمک حواله فروش ، فاکتور فروش و ثبت حسابداری انجام شده ، باید اثبات نماید که آیا فروشهای ثبت شده در دوره جاری مربوط به همین دوره می باشد یا خیر؟
و همچنین فروشهای اوایل سال دوره مالی بعد ، مربوط به دوره بعد می باشد یا خیر؟‎
نحوه رسیدگی و تهیه کاربرگ برای آزمون cut off ، می تواند به شکلهای مختلفی صورت گیرد و رویه خاصی نمی توان برای آن در نظر گرفت ، چون به تهیه کننده آن بستگی دارد و مهمتر از همه نتیجه این آزمون میباشد.

۳

۰

نظرات