آگاه اندیشان
اعتبار خرید در ارزش افزوده:
اعتبار خرید در ارزش افزوده:
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۱۱
تعداد بازدید: ۳۳۵
تعداد نظرات: ۰

 

1-  بررسی گواهی اعتبار فروشنده 

2-  بارنامه و حواله خروجی شرکت فروشنده

3-  استعلام کد اقتصادی فروشنده 

4- رسید دریافت و پرداخت و دستور خروج چک از حساب شرکت با توجه به مبلغ پنجاه میلیون  ریال به بالا به شرط آنکه تهاتری نباشد.

5-  واریزی حتما به حساب شرکت باشد همراه با رسید وشماره حساب اگر به نام شركت نباشد، اعتبار مالیاتی برگشت و شامل جریمه می شود.

Acc Learn Center

۲

۰

نظرات