آگاه اندیشان
ابلاغ حکم
ابلاغ حکم
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۲۷
تعداد بازدید: ۲۳۰
تعداد نظرات: ۰

سازمان امورمالیاتی کشورمیتواندبرای ابلاغ اوراق مالیاتی ازخدمات پست سفارشی استفاده نمایدمامورپست باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگان ومستخدمین اودرمحل ابلاغ ودرنسخه ثانی رسید اخذ کندوچنانچه مودی یا اشخاص یادشده ازگرفتن اوراق امتناع کنندمامورپست این موضوع رادرنسخ اوراق مذکورقیدونسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق میکندونسخه اول رابه اداره امورمالیاتی عودت میدهدهرگاه هیچ یک ازاشخاص یادشده درمحل نباشدمامورپست با قید تاریخ مراجعه عبارت پانزده روزپس ازاین تاریخ مجددا مراجعه خواهدشدرادراوراق مذکورقیدونسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق میکندونسخه اول را عودت میدهدمامورپست درمراجعه بعدی درصورت عدم حضوراشخاص فوق این امررادرذیل اوراق قیدونسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکندونسخه اول را به اداره امورمالیاتی عودت میدهداوراقی که بدین ترتیب الصاق میشوندازتاریخ الصاق ابلاغ شده محسوب میشود.

Acc Learn Center

 

۲

۰

نظرات