آگاه اندیشان
بدهی مؤدیانی مالیاتی
بدهی مؤدیانی مالیاتی
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۲۶۷
تعداد نظرات: ۰

ماده ۲۳۵ ق.م.م : اداره امور مالیاتی مكلف است نسبت به مؤدیانی كه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم كند.

 صدور مفاصاحساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم

۱. درخواست کتبی مودی مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی

۲. دستور ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی توسط رییس امورمالیاتی یا رییس گروه مالیاتی

۳. بررسی پرونده و تهیه خلاصه وضعیت توسط کاردان یا کارشناس مالیاتی

۴. بررسی و تایید خلاصه وضعیت توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی

۵. ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مربوط

۶. اعلام میزان بدهی قطعی به مودی

۷. پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط مودی

۸. صدور گواهی عدم بدهی نسبت به مالیات قطعی شده لغایت عملکرد تسویه شده در فرم محصوص و امضا توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی و تحویل به مودی

 #مالیات

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات