آگاه اندیشان
خطرهای حسابرسی
خطرهای حسابرسی
دسته بندی: حسابرسی
تاریخ: ۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۲۶۶
تعداد نظرات: ۰

مفهوم خطرهای حسابرسی:

* خطر تحریف بااهمیت: خطر آنکه صورتهای مالی، پیش از انجام حسابرسی دارای تحریف بااهمیت باشد.

* خطر عدم کشف: خطر آنکه حسابرس نتواند تحریف(های) موجود در صورتهای مالی را که به تنهایی یا در مجموع، بااهمیت است، کشف کند. خطر عدم کشف تابع اثربخشی روشهای حسابرسی و چگونگی اجرای آن توسط حسابرس است.

* خطر ذاتی: یعنی آسیب پذیری یک ادعا در مقابل تحریف هایی که بتواند به تنهایی یا در مجموع با دیگر تحریف های موجود، بااهمیت باشد، با این فرض که هیچگونه کنترل داخلی بر آن وجود نداشته باشد.

* خطر کنترل: یعنی خطر رخ دادن تحریفی در یک ادعا که بتواند به تنهایی یا در مجموع با دیگر تحریف های موجود، بااهمیت باشد، اما کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی قادر به پیشگیری یا کشف و اصلاح به موقع آن نباشد .

#نسبتهای مالی 

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات