آگاه اندیشان
نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی شرکتهای دانش,بنیان 
نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی شرکتهای دانش,بنیان 
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۴/۱۰
تعداد بازدید: ۲۱۷
تعداد نظرات: ۲

نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی شرکتهای دانش,بنیان 

 ردیف ٢٩جدول شش اظهارنامه :
شرکتهای دانش بنیان بندالف ماده سه قانون حمایت ازشرکت دانش بنیان
 ردیف ٣٠:جدول شش اظهارنامه 
واحدهای پژوهشی فناوری مهندسی واقع درپارکهای علم وفناوری 
ماده ٩قانون حمایت ازشرکت دانش بنیان

شرکتهای دانش بنیان که تا پایان سال ١٣٩۵موردتایید کارگروه بودندبرای درخواست معافیت مالیاتی باید ردیف ٢٩درجدول شش اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کنند.

معافیت مالیاتی برای,واحدهای پژوهشی فناوری ومهندسی که همه فعالیتهای انها درپارکهای علم وفناوری انجام میشودبرمبنای ماده ٩قانون اجرایی میشودواین شرکتها ازسوی مدیریت پارک به اداره امورمالیاتی همان منطقه معرفی میشوند.

 واحدهای پژوهشی فناوری مهندسی میتوانندبرای استفاده ازمعافیتهای مالیاتی درخواست معافیت خودرادرردیف ٣٠جدول شش اظهارنامه واردکنندکه با عنوان شرکتهای دانش,بنیان واقع درپارکهای فناوری ماده ٩قانون مشخص شده وبرای,تکمیل اظهارنامه خودحتما با مسیولان پارک فناوری مربوطه مشورت کنند.

#مالیات دانش بنیان 
Acc Learn Center

۲

۰

نظرات