آگاه اندیشان
تعریف مالیات بر ارث:
تعریف مالیات بر ارث:
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۴/۳۱
تعداد بازدید: ۲۲۱
تعداد نظرات: ۰

تعریف مالیات بر ارث:

مالیات بر ارث مالیاتی است که از وراث متوفی نسبت به سهم‌الارث آنان و با توجه به نرخی که برای هر طبقه از وراث معین شده‌است وصول می‌گردد به عبارت دیگر مالیاتی است که به ماترک متوفی تعلق گرفته و وارث می‌توانند برای پرداخت مالیات و انجام امور مالیاتی خود به طور جداگانه و مجزا اقدام نمایند.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات