آگاه اندیشان
مهلت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات
مهلت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۳۰
تعداد بازدید: ۲۳۹
تعداد نظرات: ۰

 اطلاعات مالیاتی   مهلت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات ؛ ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن است.

1- برگ تشخیص مالیات ؛ سندی است که اداره امور مالیاتی ؛ صادر می کند و در آن ؛ نوع و میزان مالیات مشخص شده است .

2- مالیات دهنده ؛ حق دارد به تشخیص اداره امور مالیاتی ؛ در مهلت قانونی یادشده ( ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ ) ؛ اعتراض نماید .

3- ۳۰ روز مقرر جهت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ، بدون احتساب روز ابلاغ و روز مراجعه ( ثبت اعتراض ) می باشد .

4- اعتراض به برگ تشخیص مالیات ( در صورتیکه برابر ماده ۲۳۸ رفع اختلاف نشود ) در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد .

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات