آگاه اندیشان
مسئوليتهای حسابرس 
مسئوليتهای حسابرس 
دسته بندی: حسابرسی
تاریخ: ۱۳۹۶/۶/۱۳
تعداد بازدید: ۳۴۴
تعداد نظرات: ۰

مسئوليتهای حسابرس 

* خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب مديران اجرایی بیشتر از خطر تحريف بااهميت ناشي از تقلب كاركنان است، زيرا مديران اجرایی اغلب در موقعيتي هستند كه به طور مستقيم يا غير مستقيم قادر به دستكاري سوابق حسابداري، ارائه اطلاعات مالی متقلبانه يا زیرپاگذاردن روشهاي كنترل داخلي طراحي شده براي پيشگيري از تقلبهای مشابه توسط ساير كاركنان هستند.

* حسابرس، هنگام كسب اطمينان معقول، مسئولیت دارد نگرش ترديد حرفه‌اي را در سراسر فرایند حسابرسي حفظ کند، امكان زيرپا گذاري كنترلهاي داخلي توسط مديران اجرایی را مدنظر قرار دهد و به اين واقعیت توجه داشته باشد كه روشهاي حسابرسي مؤثر در كشف اشتباه ممكن است برای كشف تقلب مؤثر نباشد. الزامات اين استاندارد برای كمك به حسابرس در تشخیص و ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب و طراحي روشهای كشف اين تحريفها تدوین شده است.

Acc Learn Center

۰

۰

نظرات