آگاه اندیشان
مودی خوش حساب کیست ؟
مودی خوش حساب کیست ؟
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۶/۲۲
تعداد بازدید: ۱۶۵
تعداد نظرات: ۰

مودی خوش حساب کیست ؟

1- درپایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان مالیاتی ثبت نام خودراتکمیل کرده باشند.

2- اظهارنامه وسودوزیان سال مالی قبل خودرادرموعدمقررتسلیم کرده باشند.
3- نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی سنوات قبل اقدام نموده باشند.
4- مودیان دارنده کارت بازرگانی که اولین سال فعالیت انان باشدجزومودیان خوش,حساب نیستند.

5- گواهی صادره مبنی برخوش حسابی مودی ازتاریخ صدور۶ماه دارای,اعتباراست.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات