آگاه اندیشان
معافیتهای مالیات حقوق و دستمزد:
معافیتهای مالیات حقوق و دستمزد:
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۲۱۱
تعداد نظرات: ۰

* فوق العاده ماموریت در صورتیکه مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد

* سنوات خدمت کارکنان اگر در پایان مدت قرار داد پرداخت شود و کارمند با شرکت تسویه نماید

* دو هفتم بیمه سهم کارگر

* وجوه پرداختی بابت فوت ، بازنشستگي ، از كار افتادگي ، انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت ، پايان كار در قرارداد هايي كه مربوط به كار معين باشد و استعفاي كارگر

* وجوه پرداختي بابت حقوق ايّام مرخصي استفاده نشده حقوق بگيران صرفاً در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي

* یک دوازدهم عیدی

* دو دوازدهم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان

* وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن

* پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

* وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

* صد درصد حقوق پرسنل شاغل در مناطق آزاد تجاری .

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات