آگاه اندیشان
پاداش هیات مدیره
پاداش هیات مدیره
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۶/۲۹
تعداد بازدید: ۲۹۶
تعداد نظرات: ۰

پاداش هیات مدیره جزء هزینه قابل قبول مالیاتی نیست

برابر بخشنامه شماره 232/2401/28345 مورخ 1385/07/18 پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضا حقیقی  هیات مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات بر حقوق می باشد.(البته در صورتیکه از حقوق پایه معاف از مالیات بیشتر باشد)

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات