آگاه اندیشان
مودیان مالیاتی مشمول مالیات با نرخ صفر
مودیان مالیاتی مشمول مالیات با نرخ صفر
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۷/۱۰
تعداد بازدید: ۲۰۵
تعداد نظرات: ۰

مودیان مالیاتی مشمول مالیات با نرخ صفر

* در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله درآمدهای مودیانی که مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود به شرح زیر اعلام گردیده است:

*ماده ۱۳۲ ق.م.م ( به مدت محدود )
*ماده ۱۳۳ ق.م.م 
*ماده ۱۳۴ ق.م.م
*ماده ۱۳۹ ق.م.م ( به استثنای بندهای الف. ب. ز آن )
*ماده ۱۴۲ ق.م.م
*ماده ۱۴۳ ق.م.م
*ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م ( تبصره ۱ آن ) 
*قسمت اخیر ماده ۲۸۰ ق.م.م

*منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیانِ مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند.

*سازمان امور مالیاتی مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ، مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات