آگاه اندیشان
*  استقلال حسابرس
*  استقلال حسابرس
دسته بندی: حسابرسی
تاریخ: ۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۲۳۲
تعداد نظرات: ۰

*  استقلال حسابرس

. مدير مسئول كار بايد در مورد رعايت شدن يا نشدن الزامات استقلال مربوط به كار حسابرسي نتيجه گيري كند. وي براي اين كار بايد موارد زير را انجام دهد:

. كسب اطلاعات مربوط از مؤسسه براي شناسايي و ارزيابي شرايط و روابطي كه استقلال را تهديد مي‌كند.

. ارزيابي اطلاعات مربوط به هر گونه تخطي از سياستها و روشهاي استقلال مؤسسه، درصورت وجود، براي تعيين مواردي كه استقلال مربوط به كار حسابرسي را تهديد مي‌كند.

. انجام اقدامات مناسب براي رفع اين گونه تهديدات يا كاهش آنها به‌ سطح پايين قابل پذيرش از طريق تدابير ايمني. مدير مسئول كار بايد هر گونه ناكامي در حل مشكل را براي اقدام مناسب، هر چه زود‌تر به مؤسسه گزارش كند.

. مستندسازي نتيجه گيريهاي مربوط به‌ استقلال و هر گونه مذاكرات مربوط با مؤسسه به‌ عنوان پشتوانه اين نتيجه گيريها.

#حسابرسی 

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات