آگاه اندیشان
آیا به حق سنوات مالیات و حق‌بیمه تعلق می‌گیرد؟
آیا به حق سنوات مالیات و حق‌بیمه تعلق می‌گیرد؟
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۷/۱۹
تعداد بازدید: ۲۲۳
تعداد نظرات: ۰

آیا به حق سنوات مالیات و حق‌بیمه تعلق می‌گیرد؟
خیر، به حق سنوات کارگران (مزایای پایان کار) که به صورت سالانه یا پایان دوره خدمت پرداخت می‌شود، بیمه تعلق نمی‌گیرد. با توجه به اینکه سنوات ارتباطی به حقوق کارگر ندارد، مالیات نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. در بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، عدم دریافت مالیات از سنوات کارگران به‌صراحت مشخص شده است: «حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده‌نشده از پرداخت مالیات معاف است.»

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات