آگاه اندیشان
چه اشخاص مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:
چه اشخاص مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۰۲
تعداد بازدید: ۲۲۳
تعداد نظرات: ۲

ماده 1 - قانون مالیات های مستقیم

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

1- کلیه مالکین اعم ازاشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید.

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

5- هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی (نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمائی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.(مصوب 3 اسفند 1366. تاریخ اجرا از اول سال 1368

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات