آگاه اندیشان
تسعیر ارز
تسعیر ارز
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۰۸
تعداد بازدید: ۲۲۰
تعداد نظرات: ۰


بخشنامه شماره 25-95-200-تاریخ 1395/04/22
مرتبط با ماده |141|148| قانون مالیات های مستقیم
با موضوع : تسعیر ارز

پیرو دستورالعمل شماره 524-93-200 مورخ 22-6-1393 درخصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروشهای صادراتی بدینوسیله اعلام میدارد:

1-درخصوص فروش های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت میگردد. چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحققیافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر اینکه طبق
 اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد). تسعیر ارز در اینگونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکانپذیر خواهد بود.

2-درخصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت میگردد. چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروشها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای(از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند. در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفا تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار میگیرد.

مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1391 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری میباشد.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات