آگاه اندیشان
شرایطی قبول زیان خسارت وارده توسط دارائی
شرایطی قبول زیان خسارت وارده توسط دارائی
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
تعداد بازدید: ۲۵۰
تعداد نظرات: ۰


enlightenedمطابق آیین نامه بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم برای اینکه اداره مالیات زیان وارده را قبول کند شرایط باید احراز شود:
 
enlightenedابتدا از لحاظ اصول حسابداری زیان وارده باید در دفاتر ثبت شود و اما از لحاظ مالیات به طرق زیر اقدام می کنیم:
 
enlightenedاعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه، همراه با اسناد و مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.
 
enlightenedاحراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی و اطلاعات مکتسبه با توجه به مستندات زیر:
 
enlightenedگواهی یا تاییدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می باشند و یا هرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تایید نماید.

enlightenedصورتجلسه یا صورتجلساتی که در خصوص ایجاد خسارت توسط مودی یا سایر مراجع ذیربط در این زمینه تنظیم گردیده است.

enlightenedقراردادهای بیمه مربوط.

enlightenedخسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قرادادهای موجود که جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

enlightenedارائه تعهد کتبی مودی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشده است.

enlightened از مفاد آیین نامه فوق موارد زیر استنباط می شود:

enlightenedاعلام کتبی خسارت باید ظرف 3 ماه از تاریخ وقوع خسارت به اداره امور مالیاتی گزارش شود وگرنه خسارت مورد قبول واقع نمی شود.

enlightenedاداره امور مالیاتی باید خسارت را بررسی کند.
 
enlightenedمراجع ذیصلاح باید خسارت را تایید کنند.

enlightenedدر حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله سازمان مدیریت بحران و سازمان های مربوطه.

enlightenedدر آتش سوزی، سازمان آتش نشانی.

enlightenedدر سرقت نیروی انتظامی و در حوادث دیگر نیز مراجع مرتبط باید تایید کتبی کنند.

enlightenedدرخواست تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای اینترنتی
 
enlightenedصورتجلسه خسارت وارده باید توسط هیئت مدیره تهیه و تنظیم شود.
 
enlightenedاگر دارایی یا موجودی کالا بیمه بوده باید قراردادهای بیمه به اداره امور مالیاتی ارائه شود.

enlightenedهیچگونه دارایی(اعم از نقد و غیرنقد) نباید بابت خسارت از طرف مراجع مرتبط پرداخت شده باشد.

enlightenedارائه تعهد کتبی مودی مبنی بر عدم جبران خسارت.

۰

۰

نظرات