آگاه اندیشان
مراحل صدور برگ هاي قطعي ماليات صاحبان مشاغل
مراحل صدور برگ هاي قطعي ماليات صاحبان مشاغل
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۲۱۰
تعداد نظرات: ۰

مراحل  صدور برگ هاي قطعي ماليات صاحبان مشاغل

 1- صدور برگ قطعي ماليات عملکردسال1394براساس توافق موضوع مقررات يادشده صرفا در خصوص مودياني انجام خواهد شد که داراي شرايط زير باشند:

1-1-تسليم به موقع اظهارنامه الکترونيکي.

1-2-تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه مندرج در اظهارنامه. ( با توجه الزام تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه در اظهارنامه الکترونيکي ، لذا کليه اظهارنامه هاي الکترونيکي امکان برخورداري از توافق را دارند)
1-3- انجام توافق با اتحاديه ذيربط.

1-4 - قطعيت ماليات عملکرد سال 1392 يا 1393 حسب مورد تا زمان تسليم اظهارنامه.

2- اعضاي اتحاديه هايي که در رسته هاي شغلي موضوع گروه هاي الف و ب ماده 96 اصلاحي 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم قرار داشته باشند ، مشمول توافق نخواهند بود .

3- مبناي صدور برگ قطعي ماليات عملکرد سال1394 براساس توافق يادشده و با رعايت شرايط بند (1) فوق ، قطعيت ماليات عملکرد سال 1392يا 1393 حسب مورد تا زمان تسليم اظهارنامه با توجه به بند هاي 4 ، 5 ، 6 و 7 اين دستورالعمل و بندهاي 6، 7، 8، 9 و10 دستورالعمل صدرالاشاره مي باشد.

4- مودياني که براي عملکرد سال 1393 به عنوان نمونه براي رسيدگي انتخاب و پرونده مالياتي عملکرد مذکور رسيدگي وليکن تا زمان تسليم اظهارنامه به قطعيت نرسيده است ، مشمول توافق نخواهند بود.
5- در صورتي که ماليات ابرازي در اظهارنامه عملکرد سال 1394 بيشتر از ماليات قطعي عملکرد سال 1393 باشد، برگ ماليات قطعي عملکرد سال 1394براساس رقم ابرازي مودي صادر مي گردد.

6- در صورت عدم قطعيت ماليات عملکرد سال 1393 تا زمان تسليم اظهارنامه ، ماليات قطعي عملکرد سال1392 ، با رعايت درصد رشد هاي موضوع بند(2) دستورالعمل صدرالاشاره، مبناي توافق مي باشد. همچنين درصورتي که ماليات ابرازي عملکرد سال 1394مودي بيش از درصدهاي رشد موردنظر نسبت به سال 1392 باشد، ماليات ابرازي ملاک صدور برگ قطعي ماليات خواهد بود.

7- در خصوص موديان مشمول توافق که درآمد مشمول ماليات يا ماليات ابرازي عملکرد سال 1394 آنها کمتر از ماليات قطعي عملکرد سال 1393 و يا کمتر از درصد هاي رشد ماليات قطعي عملکرد سال 1392 حسب مورد باشد، اين امر مانع از صدور برگ ماليات قطعي عملکرد سال 1394 بارعايت بند (2) دستورالعمل صدرالاشاره نخواهد بود.
8- ملاک قطعيت ماليات عملکرد سال هاي 1392 يا 1393 حسب مورد ، تاريخ قطعيت ماليات مي باشد.( تاريخ صدور يا ابلاغ برگ قطعي ماليات مبنا قرار نمي گيرد.)
9- برگ قطعي ماليات براي کليه صاحبان مشاغلي که داراي شرايط دستورالعمل صدرالاشاره­باشندازطرف­مرکز فن آوري اطلاعات و ارتباطات توليد و طي ليست هاي مشخص به شرح زير در کارتابل ادارات امور مالياتي قرار مي گيرد

Acc Learn Center

۰

۰

نظرات