آگاه اندیشان
اطلاعات مربوط به خرید و فروش اشخاص خارجی
اطلاعات مربوط به خرید و فروش اشخاص خارجی
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۸
تعداد بازدید: ۲۵۲
تعداد نظرات: ۰

آیا برای ارسال اطلاعات مربوط به خرید و فروش یا قرارداد با اشخاص خارجی می بایست کد فراگیر اتباع خارجی دریافت نمود؟

 الف) اگر شخص خارجی در ایران دارای اقامت یا دارای نمایندگی باشد، دریافت کد فراگیر اتباع خارجی از محل در نظر گرفته شده در سامانه عملیات الکترونیک سازمان امکان پذیر می باشد.

 ب) اگر شخص خارجی در ایران دارای اقامت یا دارای نمایندگی نباشد، دریافت کد فراگیر اتباع خارجی از آدرس www.irsherkat.ssaa.ir امکان پذیر می باشد.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات