آگاه اندیشان
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۹
تعداد بازدید: ۲۱۴
تعداد نظرات: ۰

نحوه ی محاسبه و کسر مالیات بر درامد اجاره

محاسبات مالیات اجاره تحت تاثیر نوع مالکیت آن می باشد بنابراین در محاسبات مالیات اجاره توسط مستاجر باید به این موضوع به شرح زیر توجه نمود:

الف. اگر مالک شخص حقیقی باشد:برای محاسبه ی مالیات اجاره کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر 25 معافیت بابت هزینه ها، استهلاک و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره تا پایان سال را محاسبه نموده تا درآمد مشمول مالیات سالیانه پس از کسر معافیت مزبور محاسبه گردد . سپس مالیات اجاره را بر اساس نرخهای ماده ی 131 قانون مالیاتهای مستقیم باید محاسبه نمود.

ب.اگر مالک شخص حقوقی باشد: برای محاسبه ی مالیات اجاره، کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر 25 معافیت بابت هزینه ها ،استهلاک و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره تا پایان سال را محاسبه نموده تا درامد مشمول مالیات سالیانه پس از کسر معافیت مزبور محاسبه گردد . سپس مالیات اجاره را بر اساس نرخ 25 درصد مندرج در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم باید محاسبه نمود.

در صورتی که مدت اجاره ی املاک طی سال شروع شود برای محاسبه ی مالیات بایستی مجموع در آمد اجاره ماه شروع قرارداد اجاره تا پایان همان سال را محاسبه نموده و مالیات ان را با توجه به مالکیت ان به شرح فوق محاسبه نمود. همچنین چنانچه مالکیت مورد اجاره بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد ،در آمد اجاره مشمول مالیات به نسبت مالکیت مالکین مشخص شده و سهم هر یک از مالکان به شرح فوق مشمول مالیات خواهد بود.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات