آگاه اندیشان
شرایط قطعی شدن مالیات
شرایط قطعی شدن مالیات
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تعداد بازدید: ۲۹۸
تعداد نظرات: ۰

شرایط قطعی شدن مالیات
 
** قطعی شدن مالیات در یکی از شرایط ذیل تحقق می یابد:
 
* قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به وی (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

* رفع اختلاف با مؤدی به وسیله رئیس امور مالیاتی با اختیار قانونی (موضوع ماده ۲۳۹ ق.م.م.)
 
* عدم اعتراض مؤدی به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن ( واقعی / قانونی ) و یا پرداخت مالیات مشخص شده در رأی مزبور (ماده ۲۴۷ ق.م.م)

* صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر  (ماده ۲۴۷ ق.م.م)

* صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض (ماده ۲۵۷ ق.م.م)

* صدور رأی هیأت سه نفری (موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م)

Acc Learn Center

 

۱

۰

نظرات