آگاه اندیشان
بخشنامه مالیاتی ارث
بخشنامه مالیاتی ارث
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تعداد بازدید: ۲۱۰
تعداد نظرات: ۰

بخشنامه مالیاتی ارث | شماره ۹/ ۹۵/ ۲۰۰ تاریخ ۴/ ۲/ ۱۳۹۵

* به پیوست آیین نامه های اجرایی مواد ۲۶ و ۳۴ اصلاحی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ق.م.م ... به همراه فرم های پیوست به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد.

* ۱ . فرم اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع ماده (۲۶) اصلاحی ق.م.م

* ۲ . کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق. واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده (۲۶) اصلاحی ق.م.م

* ۳ . فرم گواهی بلامانع بودن ثبت ، انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشمول متوفی موضوع بند (ج) ماده (۲۶) اصلاحی ق.م.م

* ۴ . فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (۳۴) اصلاحی ق.م.م درخصوص :

▪️۴ - ۱ . ماترک ردیف ۱ ماده ۱۷ اصلاحی ق.م.م
▪️۴ - ۲ . ماترک ردیف ۲ ماده ۱۷ اصلاحی ق.م.م
▪️۴ - ۳ . ماترک ردیف ۳ ماده ۱۷ اصلاحی ق.م.م
▪️۴ - ۴ . ماترک ردیف ۴ ماده ۱۷ اصلاحی ق.م.م
▪️۴ - ۵ . ماترک ردیف ۵ ماده ۱۷ اصلاحی ق.م.م
▪️۴ - ۶ . ماترک ردیف ۶ ماده ۱۷ اصلاحی ق.م.م

* ۵ . کاربرگ (فرم) نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (۳۴) اصلاحی ق.م.م

* ۶ . فرم گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (۳۴) اصلاحی ق.م.م

** الف- به منظور رسیدگی به مالیات بر ارث متوفیان ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ به بعد در هر اداره امور مالیاتی ، نسبت به ایجاد واحد مالیاتی جداگانه ای اقدام گردد . در مورد متوفیان قبل از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ کماکان واحدهای مالیاتی ارث قبلی مطابق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

** ب - پس از دریافت اظهارنامه موضوع ماده (۲۶) اصلاحی قانون یا درخواست گواهی موضوع ماده (۳۴) این قانون، واحد مالیاتی یادشده. ضمن دریافت تصویر مدارک هویتی متوفی و وراث از جمله کارت ملی. شناسنامه. گواهی فوت. گواهی حصر وراثت و مستندات مصدق اموال و دارایی ها ، دیون و بدهی متوفی نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نماید.

** شایان ذکر است پس از پیاده سازی سامانه دریافت اظهارنامه موضوع ماده (۲۶) و فرم درخواست گواهی ماده ۳۴ اصلاحی
قانون ، تسلیم اظهارنامه و فرم اخیرالذکر منوط به ثبت نام متوفی و وراث در سامانه ثبت نام و اخذ کد رهگیری و شناسه مالیاتی به منظور ارسال اظهارنامه و فرم درخواست گواهی الکترونیکی ماده ۳۴ قانون اصلاحی مذکور خواهد بود.

** بدیهی است اطلاعات مربوط به پرونده متوفیان و وراثی که قبل از پیاده سازی سامانه مزبور به صورت دستی تکمیل شده است ، می بایست پس از راه اندازی سامانه مورد بحث در سامانه ثبت و ضبط و برای متوفی و وراث شناسه مالیاتی صادر گردد.

** پ - تا راه اندازی سامانه یکپارچه مالیاتی سازمان لازم است ادارات امور مالیاتی به منظور هماهنگی امور نسبت به ثبت اظهارنامه موضوع ماده (۲۶) یادشده در سامانه ثبت اظهارنامه ارث فعلی اقدام تا با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی نسبت به ارسال کلیه اظهارنامه های تسلیمی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار موضوع بند (ب) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مورد اشاره اقدام شود.

** ت - با توجه به قسمت اخیر بند (ت) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون فوق، اگر متوفی مقیم ایران نباشد اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای رسیدگی به مالیات بر ارث ، اداره کل امور مالیاتی شمیرانات می باشد.

** ج - در مواردی که برای یک پرونده( متوفی) چند اظهارنامه از طرف مودی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد. اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه های مذکور با رعایت مقررات و ترتیبات مربوط می باشد.

** چ - مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها برای تعیین ماخذ محاسبه مالیات با رعایت ماده (۱۷) قانون تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال می باشد و چنانچه مودی ظرف مدت ده (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی موضوع ماده (۳۴) اصلاحی قانون مزبور نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننماید. اداره امور مالیاتی مکلف است گزارش ارزیابی یادشده را به روز رسانی نماید.

** ح-با توجه به ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون اعتراض مودی به میزان مالیات مشخصه درصورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یادشده در ماده مذکور می باشد.

** خ - مقررات آیین نامه های صدرالذکر درخصوص متوفیان از ۱/۱/ ۱۳۹۵ به بعد بوده و برای متوفیان قبل از این تاریخ احکام قانونی قبل از اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ از جمله مقررات مربوط تسلیم اظهارنامه. رسیدگی و پرداخت مالیات . صدور انواع گواهی های مربوط و... جاری می باشد.

** د - با توجه به حذف ماده (۳۱) قانون صدور گواهی حصر وراثت متوفیان از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ به بعد موکول به ارائه گواهی موضوع ماده فوق نبوده و در خصوص متوفیان تاپایان سال ۱۳۹۴ مطابق مقررات ماده اخیرالذکر اقدام خواهد شد.

Acc Learn Center

۰

۰

نظرات