آگاه اندیشان
اطلاعات حقوقی / چک
اطلاعات حقوقی / چک
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
تعداد بازدید: ۱۲۴
تعداد نظرات: ۰

 اطلاعات حقوقی / چک

تعریف چک های تضمینی و امانی در قانون؟

در ماده‌ يك قانون صدور چک مصوب 1382 به چک های تضمینی و امانی اشاره‌ای نشده است و هر دو اصطلاح فوق اصطلاحاتی عرفی است. اما در میان مردم چک‌های امانی و تضمینی چک‌هایی هستند که معمولاً پشتوانه یک قرارداد یا عقد قرار می‌گیرند.

 به عنوان مثال در برخی از قراردادهای میان کارفرما و پیمان کار، کارفرما از پیمانکار چکی را به عنوان تضمین حسن انجام تعهد اخذ می‌كند. در واقع اگر پیمانکار به وظایف خود به درستی عمل نكند و از این حیث خسارتی به بار آید، کارفرما می‌تواند از طریق وصول وجه چک به تمام یا بخشی از خسارت خود دست یابد.

 اما در خصوص اصطلاح چک امانی باید به این نکته اشاره كنيم که چک امانی در مقایسه با چک تضمینی مفهومی عام تر دارد. اگر چه در بسیاری موارد هر دو اصطلاح چک امانی و چک تضمینی در میان مردم یک معنا را به ذهن می رسانند .

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات