آگاه اندیشان
حدنصاب درگزارشات فصلی به چه معناست ؟
حدنصاب درگزارشات فصلی به چه معناست ؟
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
تعداد بازدید: ۲۱۰
تعداد نظرات: ۰

حدنصاب درگزارشات فصلی به چه معناست ؟

وقتی سازمان امورمالیاتی حدنصاب معاملات را تعیین میکندیعنی اگردرطول یک فصل سه ماه معامله ای انجام شودکه صورتحساب ان کمترازاین حدباشدنیازی نیست که اطلاعات کامل وکداقتصادی طرف معامله رابه دارایی اعلام کنیم ولی اگرازحدنصاب بیشترباشدباید اطلاعات کامل ازطرف معامله به تفکیک بیان شود.

۱

۰

نظرات