آگاه اندیشان
نکاتی درباره مرخصی
نکاتی درباره مرخصی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
تعداد بازدید: ۱۳۴
تعداد نظرات: ۰

نکاتی درباره مرخصی

* طبق ماده ۶۴ قانون کار مرخصی بدون احتساب جمعه ۲۶ روز و با احتساب جمعه درسال ۳۰روز میباشد.

* طبق ماده ۶۶ قانون کار  ۹ روز از مرخصی قابل ذخیره میباشد.

* چنانچه کارفرما ۹ روز را ذخیره نگیرد میبایست مبلغ آن را پرداخت کند.

* پرداخت بیش از ۹روز جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نمیباشد.

* در محاسبه بازخرید مرخصی کلیه آیتم های قرارداد (دریافتی) حتی انگیزشی لحاظ میشوند.

* مرخصی استعلاجی قابل کسر از مرخصی استحقاقی نخواهد بود و دو مبحث جداگانه هست.

* در پایان سال مبنای محاسبه( مخرج کسر) ۳۰روز خواهد بود حتی اگر مبنای شرکتی ۲۶روز میباشد

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات