آگاه اندیشان
نکاتی درباره سنوات پایان خدمت
نکاتی درباره سنوات پایان خدمت
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
تعداد بازدید: ۱۴۱
تعداد نظرات: ۰

نکاتی درباره سنوات پایان خدمت

 سنوات پایان خدمت معادل یک ماه مزدثابت به ازای یکسال کارکرد میباشد.

 پرداخت سنوات به کارکرد کمتر هم به همین نسبت قابل محاسبه و قابل پرداخت است.

 پرداخت سنوات پایان خدمت قبل از خاتمه کار جنبه علی الحساب دارد.
 سنوات پایان خدمت معاف از بیمه و مالیات میباشد.

سنوات پایان خدمت با پایه سنواتی کاملا متفاوت است

 سنوات پایان خدمت به یک روز هم تعلق میگیرد

مزد ثابت برابر است با حقوق پایه بهمراه مزایای به تبع شغل

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات