آگاه اندیشان
معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
تعداد بازدید: ۲۱۵
تعداد نظرات: ۰

پیرو بخشنامه شماره 17/96/200 مورخ 1396/02/13 و با توجه به بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مبنی بر اینکه سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین از تاریخ 1396/01/01 (حسب حکم مندرج در ماده 73 قانون فوق) بند 1 قسمت نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل شماره 524/93/200 مورخ 1393/06/22 به شرح زیر اصلاح می­ گردد:

" سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهد بود.

۱

۰

نظرات