آگاه اندیشان
ماهیت و میزان شناخت از کنترلهای مرتبط
ماهیت و میزان شناخت از کنترلهای مرتبط
دسته بندی: حسابرسی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۶۲
تعداد نظرات: ۰

*ارزیابی طراحی یک کنترل به این معنی است که آیا آن کنترل، به تنهایی یا همراه با سایر کنترلها، توان پیشگیری یا کشف و اصلاح مؤثر تحریفهای بااهمیت را دارد یا خیر.

*اعمال یک کنترل به معنای وجود کنترل و بکارگیری آن توسط واحد تجاری است. ارزیابی نحوه اعمال کنترلی که اثربخش نیست سودمند نمی‌باشد و از این رو، ارزیابی طراحی کنترل مقدم بر ارزیابی نحوه اعمال آن است. طراحی نامناسب یک کنترل ممکن است نشانه ضعفی بااهمیت در کنترلهای داخلی واحد تجاری باشد.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات