آگاه اندیشان
تفاوت شرکت های سهامی عام وسهامی خاص:
تفاوت شرکت های سهامی عام وسهامی خاص:
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۲۵
تعداد نظرات: ۰

* شرکت سهامی عام:

1- شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

2-   حداقل سرمایه لازم برای شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است.

3-  برای تاسیس شرکت های سهامی عام، موسسین باید حداقل 20% سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل 35% مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام « شرکت در شرف تاسیس» نزد یکی از بانکها واریز نمایند.

4-  تعداد سهامداران در شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر است.

5-  حداکثر مبلغ اسمی سهام در شرکت های سهامی عام ده هزار ریال است.

6-  افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام فقط بطور نقدی مجاز است.

7-  تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عام حداقل 5 نفر می باشد.

**شرکت سهامی خاص:

1-  شرکتی است که تمام سرمایه شرکت در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین می شود.

2-  حداقل سرمایه لازم برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است.

3-  در شرکت سهامی خاص، تمام سرمایه شرکت در زمان تاسیس توسط موسسین تعهد و حداقل 355 مبلغ تعهد شده را به حساب بانک بنام « شرکت در شرف تاسیس» واریز نمایند.

4-  تعدا سهامداران در شرکت های سهامی خاص حداقل 3 نفر است.

5-  مبلغ اسمی سهام برای شرکت سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد.

6-  افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص بصورت غیر نقدی نیز مجاز است.

7-  تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت سهامی خاص حداقل 3نفر است. در شرکت های سهامی عام عبارت« شرکت سهامی عام» و در شرکت های سهامی خاص عبارت« شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق،اطلاعیه ها و آگهی های شرکت بطور خوانا و روشن قید شود.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات