آگاه اندیشان
نسبت کارایی چیست؟
نسبت کارایی چیست؟
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۴۳
تعداد نظرات: ۰

*نسبتهاي کارایی به مبلغ فروشهاي مرتبط با منابع مالی سرمایه گذاري شده در واحدهاي تجاري مربوط میشود. هر چه سرمایه مورد استفاده در یک واحد تجاري بیشتر باشد، میزان فروش مورد نیاز براي کارایی بیشتر میشود.

** نسبت کارایی = حجم یا ارزش معاملات تقسیم بر ارزش داراییها

*همانند سایر نسبتها ، نسبت کارایی را می توان با عملکرد گذشـته
شرکت یا سایر واحدهاي تجاري در یک صنعت مشابه مقایسه نمود.
اگر کارایی یکنواخت و ثابت باقی بماند، بدین ترتیب هرگونه افزایش سرمایه گذاري باید منجر به افزایش نسبی بازده شود.

*از لحاظ تئوري، نسبتهاي کارایی باید تا حد ممکن بـالا باشد،
گرچه در بسیاري از موارد یک تعادل بین حجم و قیمت وجود دارد
که ممکن است بر سودآوري اثر بگذارد.

فرمولهاي نسبت کارایی که در زیر ارائه شده را یاد بگیرید:

1- گردش سرمایه به کار گرفته شده = فروش تقسیم بر سرمایه به کار گرفته شده

2- گردش داراییهاي ثابت= فروش تقسیم بر داراییهاي ثابت

3- گردش داراییهاي جاري =فروش تقسیم بر داراییهاي جاري
 
**نسبت کارایی یعنی برآورد اینکه یک واحد تجاري ازداراییهایش چقدر درست استفاده میکند. داراییهاي مورد استفاده توسط یک واحد تجاري فروشهایی را ایجاد میکنند ـ هرچه این داراییها فروشهاي بیشتري ایجاد کنند ، داراییهاي کاراتري هستند.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات