آگاه اندیشان
به طور کلی بیمه شدگان تأمین اجتماعی به ٤ گروه اصلی تقسیم می شوند؟
به طور کلی بیمه شدگان تأمین اجتماعی به ٤ گروه اصلی تقسیم می شوند؟
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
تعداد بازدید: ۱۵۴
تعداد نظرات: ۰

1- گروه اول بیمه شدگان اجباری هستند که کارفرما دارند و حقوق و دستمزد دریافت می کنند و بیشترین بیمه شدگان در این گروه قرار می گیرند.

2- گروه دوم بیمه شدگانی هستند که به صورت توافقی تحت_پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته اند و سازمان تأمین اجتماعی با گروهی از افراد قرارداد منعقد کرده و لیست و حق_بیمه را از آنان دریافت میکند.

3- گروه سوم بیمه_شدگان_خاص هستند مثل بیمه شدگانی که به صورت اختیاری تحت پوشش قرار دارند همچنین صاحبان_حرف_و_مشاغل_آزاد همچنین قالیبافان و سایر گروههایی که در این گروه قرار می گیرند.

4- گروه چهارم نیز افرادی هستند که از سازمان تأمین اجتماعی بیمه_بیکاری دریافت می کنند و به واسطه دریافت بیمه بیکاری تحت پوشش قرار دارند

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات