آگاه اندیشان
کسورات قراردادهای پیمانکاری عبارتند از:
کسورات قراردادهای پیمانکاری عبارتند از:
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
تعداد بازدید: ۱۳۷
تعداد نظرات: ۰

۵% سپرده حق بیمه                         
 سپرده حسن انجام کار و سایر کسورات در صورت توافق 

شایان ذکر است که سپرده حق بیمه و سپرده حسن انجام کار پس از پایان کار و ارائه مفاصاحساب به پیمانکار عودت داده می شود .

نکته : طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن کارفرما باید :

اولا” : قسط آخرقرارداد پیمانکار و ۵% سپرده حق بیمه  را تازمان ارائه مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداری نماید.

ثانیا” : کارفرما می باید قرارداد هایی که یکسال از تاریخ خاتمه یا تعلیق و یافسخ آنها گذشته و پیمانکار از ارائه مفاصاحساب اجتناب نموده است به سازمان مراجعه نموده و ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کار و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده ، جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد را به سازمان پرداخت نمایند .

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات