آگاه اندیشان
شرکتهای فعال در مناطق آزاد از چه منابع مالیاتی معاف هستند؟
شرکتهای فعال در مناطق آزاد از چه منابع مالیاتی معاف هستند؟
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
تعداد بازدید: ۱۳۵
تعداد نظرات: ۰

 

با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مبني بر معافيت هرنوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ مندرج در مجوز بطوركلي هرنوع فعاليت اقتصادي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه:صرفاً در حدود مجوزهاي كسب و كار صادره مربوط اعم از شغلي يا استخدامي و يا براساس پروانه هاي تاسيس و يا بهره برداري واحدهاي توليدي و صنعتي در مناطق مذكور انجام مي پذيرد از پرداخت ماليات بردرآمد درمدت معاف ميباشد.همچنين كليه اموال و دارائيهاي اشخاص مذبور نيز كه منحصراً در ارتباط با فعاليت اقتصادي موصوف آنها بوده و ضمناً درمناطق يادشده مستقر باشند از معافيت مقرر برخوردار خواهندبود.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات