آگاه اندیشان
۷ نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت
۷ نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۸
تعداد بازدید: ۵۸۷
تعداد نظرات: ۰

۷ نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت

 

1️-سنوات پایان خدمت معادل یک ماه مزدثابت به ازای یکسال کارکرد میباشد.(طبق ماده ۲۴ قانون کار)
2️- پرداخت سنوات به کارکرد کمتر هم به همین نسبت قابل محاسبه و قابل پرداخت است.
3️- پرداخت سنوات پایان خدمت قبل از خاتمه کار جنبه علی الحساب دارد.
4️- سنوات پایان خدمت معاف از بیمه و مالیات میباشد.(مالیات طبق ماده ۹۱ بند ۵.. بیمه طبق بخشنامه ۱۱/۳)
5- سنوات پایان خدمت با پایه سنواتی کاملا متفاوت است.
6️- سنوات پایان خدمت به یک روز هم تعلق میگیرد(طبق تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید)
7️- مزد ثابت برابر است با حقوق پایه + مزایای به تبع شغل (طبق ماده ۳۶ قانون کار)

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات