آگاه اندیشان
نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ درصورت‌ سود و زيان‌
نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ درصورت‌ سود و زيان‌
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۵۶۰
تعداد نظرات: ۰

*آن‌ گروه‌ از كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ كه‌ به موجب‌ مقررات‌ اين‌ استاندارد مستلزم‌ شناسايي‌ به عنوان‌ درآمد دوره‌ است‌، باتوجه‌ به‌ هدف‌ كمك‌ و ارتباط‌ يا عدم‌ ارتباط‌ آن‌ با فعاليت‌ اصلي‌ واحد تجاري‌ حسب‌ مورد، به عنوان‌ درآمد عملياتي‌ يا غير عملياتي‌ و درصورت‌ اهميت‌ به‌طور جداگانه‌ در صورت‌ سود و زيان‌ ارائه‌ مي‌شود. به‌ علت‌ تنوع‌ ماهيت‌ كمكهاي‌ مزبور، اين‌ استاندارد نحوه‌ طبقه‌بندي‌ تفصيلي‌ كمكهاي‌ دريافتي‌ را مشخص‌ نمي‌كند، زيرا اين‌ امر مستلزم‌ بررسي‌ و قضاوت‌ در مورد شرايط‌ و نوع‌ كمك‌ دريافتي‌ است‌. با اين حال‌ در مواردي‌ كه‌ كمك‌ بلاعوض‌ دريافتي‌ در قالب‌ يارانه‌ جهت‌ جبران‌ بخشي از بهاي‌ تمام‌ شده‌ محصول‌ و يا جبران‌ عدم‌النفع‌ ناشي‌ از فروش‌ محصول‌ به قيمتهاي‌ معين‌ پرداخت‌ گردد، اين‌ كمكها به‌ ترتيب‌ به‌ صورت‌ كسر از بهاي‌ تمام‌ شده‌ كالاي‌ توليد شده‌ و افزايش‌ مبلغ‌ فروش‌ در صورت‌ سود و زيان‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ منعكس‌ مي‌شود.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات