آگاه اندیشان
موارد مهم در خصوص خرید املاک موروثی
موارد مهم در خصوص خرید املاک موروثی
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۰۹
تعداد بازدید: ۸۲۰
تعداد نظرات: ۱۹

* اگر قصد خرید املاک موروثی را دارید، بایستی در هنگام انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم مبایعه نامه، به نکات ذیل توجه و دقت کافی بعمل آورده تا در آینده با مشکلی مواجه نگردید ؛

۱ . لزوم ارایه اصل سند مالکیت

۲ . لزوم ارایه گواهی حصر وراثت

۳ . حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله

۴ . لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث

۵ . عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث

۶ . ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور

۷ . پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله

۸ . لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی

۹ . درج شماره و مشخصات مدارک مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات