آگاه اندیشان
جایگاه حسابهای انتظامی
جایگاه حسابهای انتظامی
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۵
تعداد بازدید: ۷۱۱
تعداد نظرات: ۵

حساب انتظامی داخل ترازنامه قرار نمیگیرد وفقط درتراز آزمایشی ست زیرا:ترازنامه فقط نشانگرمعادله حسابداریست یعنی دارایی وبدهی وحقوق صاحبان سهام وحساب انتظامی حسابی است خنثی وکنترلی

Acc Learn Center

 

۲

۰

نظرات