آگاه اندیشان
ثبت مالیات عملکرد
ثبت مالیات عملکرد
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۶
تعداد بازدید: ۶۵۷
تعداد نظرات: ۰

 در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)،در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد،میبایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.
 
** ثبت ذخیره مالیات بردرآمد در پایان سال:
 
سود و زیان جاری _ بدهکار
ذخیره مالیات بر درآمد _ بستانکار
 
** بعد از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات:
 
 ذخیره مالیات بردرآمد _ بدهکار
مالیات پرداختنی _ بستانکار
 
** هنگام پرداخت مالیات قطعی:
 
 مالیات پرداختنی _ بدهکار
بانک _ بستانکار
 
 ** حالا اگر مبلغ مالیات قطعی بیش از مالیات ابرازی باشد،ثبت زیر را می زنیم:
 
 مالیات پرداختنی _ بدهکار
سود و زیان انباشته _ بدهکار
بانک _ بستانکار
 
 ** حالا اگر مبلغ مالیات قطعی کمتر از مالیات ابرازی باشد،ثبت زیر را می زنیم:
 
ذخیره مالیات بر درآمد _ بدهکار
سود و زیان انباشته _ بستانکار

Acc Learn Center

 

۰

۰

نظرات