آگاه اندیشان
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ١٣٩٧
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ١٣٩٧
تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۱۱
تعداد بازدید: ۷۲۴
تعداد نظرات: ۸

بخشنامه شماره ٢٣۶۴ مورخ ٢٣‏‏/١‏‏/٩٧ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ ٢٢‏‏/١‏‏/٩٧ شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ١٣٩٧ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌ بیمه در سال ١٣٩٧ بشرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع‌ رسانی به کارفرمایان مشمول ‌قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

١‏‏- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل ‌و‌ نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال١٣٩٧ مبلغ ٣٧٠,۴٢٣ ریال اعلام می‌گردد.

٢‏‏- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ١٣٩۶، معادل ١٠,۴ درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ٢٨.٢٠٨ ریال بشرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل در سال١٣٩٧= (٢٨,٢٠٨+١٠۴‏‏/١×آخرین مزد روزانه شغل در سال ١٣٩۶)

٣‏‏- با توجه به اینکه طبق بند ٣ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ١,١٠٠.٠٠٠ ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند ۵ ماده ٢ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون با رعایت بخشنامه های ۵ و١‏‏‏‏‏/۵ جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و… در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

۴‏‏- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ١‏‏‏‏‏/١‏‏‏‏‏/١٣٩٧، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (٣٠٩,٩٧٧ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ١٣٩٧ کارفرما از ارسال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها بشرح بندهای ٢ و ٣ تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.
۵‏‏- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای  بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال ١٣٩٧ معادل ٣٧٠,۴٢٣ ریال خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ١٣٩۶ از رقم روزانه‌ ٣٠٩,٩٧٧ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ١٠.۴ درصد بعلاوه رقم ثابت ٢٨.٢٠٨ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال١٣٩٧= (٢٨,٢٠٨+١٠۴‏‏‏‏‏/١×آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ١٣٩۶)

۶‏‏- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ١‏‏‏‏‏/١‏‏‏‏‏/١٣٩٧ به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال١٣٩٧خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که درسال١٣٩٧ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ١٣٩٧میباشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال١٣٩٧ ترمیم می گردد.
٧‏‏- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (٧) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ٢۶‏‏‏/٣‏‏‏/٨١ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ ١‏‏/١‏‏/٩٧ مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

الف)رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و… رانندگان اتوبوس، کامیون و …
٢‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۵‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

ب)رانندگان درون شهری:
رانندگان حمل بار  رانندگان حمل مسافر
(سواری، مینی بوس و …) رانندگان اتوبوس درون شهری
١‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ١‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ١‏‏‏/١برابر حداقل دستمزد
با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب۵‏‏‏/١) معادل ۵۵۶,٠٠٠ ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب ٢‏‏‏/١) معادل ۴۴۵.٠٠٠ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ١‏‏/١) معادل ۴٠٧.٠٠٠‌ریال تعیین می‌گردد.
٨‏‏- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند چهار یکهزار وچهارصدو پنجاه وپنجمین» جلسه هیأت مدیره محترم سازمان و اصلاحات بعدی آن بشرح ذیل اصلاح و از تاریخ ١‏‏/١‏‏/٩٧ مبنای دریافت حق‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار):
ضریب دستمزد سال اول
مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم
مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و
سالهای بعد
۵‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۶‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ٧‏‏/١ برابر حداقل دستمزد
ب) کارگر درجه دو(کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار):
ضریب دستمزد سال اول
مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم
مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و
سالهای بعد
۴‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۵‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۶‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

ج) کارگر درجه سه (کارگر ساده):
ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و
سالهای بعد
٣‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۴‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۵‏‏/١ برابر حداقل دستمزد
با توجه به بخشنامه شماره ۴‏‏‏‏‏/٧ مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب٣‏‏‏‏‏/١، ۴‏‏‏‏‏/١، ۵‏‏‏‏‏/١، ۶‏‏/١و٧‏‏/١برابر حداقل دستمزد (به ترتیب۴٨٢,٠٠٠، ۵١٩.٠٠٠، ۵۵۶.٠٠٠، ۵٩٣.٠٠٠ و ۶٣٠.٠٠٠) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.
٩‏‏- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ٧ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ٢,۵٩٢.٩۶١ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای٣١، ٣٠ و ٢٩ روزه الزامی می باشد.
مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، روساء و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

۱

۰

نظرات