آگاه اندیشان
مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست.
مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست.
تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۱۲
تعداد بازدید: ۶۵۶
تعداد نظرات: ۱۲

* تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق ، کارمزد ویا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می شود در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است. مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است:

1- بازخرید ایام مرخصی
2- کمک هزینه عائله مندی
3- هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
4- عیدی
5- مابه التفاوت کمک هزینه مسکن وخواربار درایام بیماری
6- حق شیر
7- پاداش نهضت سواد آموز
8- حق التضمین (کسر صندوق )
9- خسارت اخراج و مزایای پایان کار
10- پاداش افزایش تولید باتوجه به مصوبات اداره کار

Acc Learn Center

۲

۰

نظرات