آگاه اندیشان
پرسش و پاسخ قانون كار موضوع :ساعات كار و اضافه كاري
پرسش و پاسخ قانون كار موضوع :ساعات كار و اضافه كاري
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۷/۵/۰۷
تعداد بازدید: ۷۷۰
تعداد نظرات: ۷

پرسش و پاسخ قانون كار

موضوع :ساعات كار و اضافه كاري
آيا كار اضافي كارگراني كه روز جمعه طبق توافق بعمل آمده با كارفرما روز كار آنها بوده و بجاي آن از يك روز ديگر به عنوان تعطيل هفتگي استفاده مي كنند در روز جمعه و غير جمعه به لحاظ ميزان فوق العاده تفاوت دارد؟
كارگراني كه در اجراي تبصره يك ماده 62 قانون كار بجاي روز جمعه از روز معين و مستمر ديگري در هفته به عنوان تعطيل هفتگي استفاده مي نمايند مزد روز جمعه آنان 40% اضافه بر مزد روزهاي ديگر هفته خواهد بود و در اين مورد استثنايي بين كارگران نوبتي و غير نوبتي پيش بيني نشده است. لهذا چنانچه اين قبيل كارگران در روز جمعه (كه در اين حال جزء روز كار عادي آنها تلقي مي شود) اضافه بر ساعات عادي روزانه كار كرده باشند 40% فوق الذكر نيز جزء مزد مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه كاري منظور خواهد گرديد.

www.agahandishan.com

۱

۰

نظرات