آگاه اندیشان
مرخصی کارگران اقماری
مرخصی کارگران اقماری
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۷/۵/۰۷
تعداد بازدید: ۲۶۰
تعداد نظرات: ۰

مرخصی کارگران اقماری

کارگرانی که شرایط کار آنها به صورت 14 روز کار و 14 روز استراحت می باشد (به اصطلاح اقماری) در صورت استفاده از مرخصی استحقاقی در یکی از روزهای کاری خود به چه میزان از مرخصی استحقاقی سالیانه آنها باید کسر شود.

در صورتی که شرایط کار کارگران به صورت 14 روز کار و 14 روز استراحت باشد، در صورت استفاده از یک روز مرخصی، به میزان کارکرد روزانه موظفی آنان از مرخصی استحقاقی سالیانه کسر می شود؛ به عنوان مثال کارگری که در طول روز 12 ساعت ار موظفی انجام می دهد در صورت استفاده از مرخصی استحقاقی روزانه ، معادل همان ساعت (12 ساعت ) از جمع مرخصی سالیانه وی کسر می شود.

www.agahandishan.com

۱

۰

نظرات