آگاه اندیشان
حق بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟
حق بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۷/۵/۰۸
تعداد بازدید: ۷۳۹
تعداد نظرات: ۱

حق بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟

*منظور از حق بیمه چیست؟  

طبق ماده ۲ قانون تامین اجتماعی حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد.
*مبنای محاسبه حق بیمه چیست؟

مبنای محاسبه حق بیمه در مورد حقوق، حقوق و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی است و در مورد سایر موارد از جمله قراردادهای پیمانکاری و … بخش حق الزحمه ای آن قرارداد می باشد.

حق بیمه حقوق شامل چه مواردی است؟
حق بیمه حقوق به ۳ دسته تقسیم می‎گردد که شامل موارد زیر است:

1یمه سهم کارفرما معادل ۲۰% حقوق و مزایای مشمول بیمه

2بیمه بیکاری معادل ۳% حقوق و مزایای مشمول بیمه

3بیمه سهم کارگر معادل ۷% حقوق و مزایای مشمول بیمه
حق بیمه چگونه محاسبه می‎شود؟

حق بیمه از حاصل ضرب حقوق و مزایای مشمول در نرخ های بالا به دست می‎آید. مثلا اگر حقوق و مزایای مشمول بیمه شخصی ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد محاسبه به شکل زیر انجام می‎شود:
بیمه سهم کارفرما
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ × ۲۰% = ۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 بیمه بیکاری
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ × ۳% = ۶۰۰٫۰۰۰

بیمه سهم کارگر (کارمند) بیمه شده
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ × ۷% = ۱٫۴۰۰٫۰۰۰

*پرداخت حق بیمه به عهده چه کسی است؟
پرداخت بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری به عهده کارفرما و پرداخت بیمه سهم بیمه شده به عهده کارمند (کارگر) بیمه شده است. کارفرما باید مبلغ ۷% بیمه سهم بیمه شده را از حقوق وی کسر و به همراه ۲۳% سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. بخش حسابداری هم باید سند مربوط به محاسبه بیمه و پرداخت آن را انجام دهد.
*چه مواردی معاف از بیمه هستند؟

کلیه پرداختی های مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمرکه در مقابل کار به بیمه شده داده میشود مشمول بیمه تامین اجتماعی می‎باشد به غیر از:

1حق همسر(عائله مندی)
2بازخرید ایام مرخصی
3کمک عائله مندی حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده۸۶ قانون تامین اجتماعی
4هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
عیدی
5مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری
6حق شیر
7پاداش نهضت سواد آموزی
8حق التضمین(کسر صندوق)
9خسارت اخراج و مزایای پایان کار

توضیح: بر اساس قوانین قبلی حق اولاد حداکثر به ۲ فرزند تعلق می‎گرفت که در حال حاضر این محدودیت برداشته شده و شرایط پرداخت حق اولاد به شرح زیر است:

الف-بیمه شده سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را داشته باشد
ب-سن فرزندان کمتر از ۱۸ سال باشد یا اینکه فقط مشغول به تحصیل باشند
پ-بر اساس گواهی کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشند.

آیا برای آن دسته از افرادی که بر اساس قرارداد ساعتی کارمی کنند  هم باید حق بیمه محاسبه و پرداخت شود؟

طبق ماده ۳۲ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند لیست و حق بیمه افراد شاغل در کارگاه را فارغ از ساعات حضور در کارگاه به صورت روزانه و با رعایت حداقل و حداکثر دستمزد سال جاری به شعب تابعه ارسال و پرداخت نمایند.

توضیح: بیمه این افراد بر اساس میزان ساعت کار آنان محاسبه می‎شود

www.agahandishan.com

۰

۰

نظرات