آگاه اندیشان
طلاعات حقوقی / ارث
طلاعات حقوقی / ارث
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱/۱۷
تعداد بازدید: ۳۱۴
تعداد نظرات: ۰

mailاطلاعات حقوقی / ارث

enlightenedاگر زنی بمیرد و وراثی غیر شوهر نداشته باشه همه اموال او به شوهر میرسد .

enlightenedاگر مردی بمیرد و وراثی غیر زن نداشته باشد یک چهارم مال به زن میرسد  وبقیه به حاکم شرع میرسد .

enlightenedاگر کسی بمیرد و اصلا وراث نداشته باشد  همه ارث او مال حاکم شرع است .

۲

۰

نظرات