آگاه اندیشان
درآمدهای معاف صندوق حمایت از توسعه
درآمدهای معاف صندوق حمایت از توسعه
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
تعداد بازدید: ۳۶۱
تعداد نظرات: ۰

برابر ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، صددرصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی، شركت‌های تعاونی روستایی، عشایری، كشاورزی، صیادان، كارگری، كارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است.

enlightenedبه این نکته توجه داشته باشیم با توجه به حکم ماده ۱۴۶ مکرر قانون یادشده ، معافیت‌ مذكور در ماده ۱۳۳ به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

enlightened برابر آنچه که در بند ( الف ) ماده ۱۳۲ قانون مذکور آمده ، منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است كه مؤدیان مشمول آن مكلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی كشور می‌باشند و سازمان مذكور نیز مكلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، بر اساس مستندات، مدارك و اظهانامه مذكور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

۱

۰

نظرات