آگاه اندیشان
درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام
درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۳/۳۰
تعداد بازدید: ۲۱۵
تعداد نظرات: ۰

درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و اندوخته صرف سهام


* مطابق ماده 143 مکرر الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم، از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر در آمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. 

کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرست حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

* مطابق تبصره (1) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم ، از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت ها (شرکت های غیر بورسی) مالیات مقطوعی به میزان چهار (4%) ارزش اسمس آنها وصول می شود . از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال مطالبه نخواهد شد.

#نقل و انتقال

Acc Learn Center
 

۱

۰

نظرات